Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2015 r.

Sealed Air Corporation i jej podmioty zależne („Sealed Air”) szanuje prywatność użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności stosuje się do danych osobowych zbieranych przez nas za pośrednictwem witryny sealedair.com i innych stron Sealed Air, które odnoszą się do niniejszej Polityki Prywatności (zwanych dalej łącznie „Stronami”).

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje rodzaje danych osobowych gromadzonych na Stronach, sposoby wykorzystania przez nas tych danych oraz to, komu je udostępniamy. Podajemy tu również informacje na temat kontaktu z nami w celu określenia przez użytkownika preferencji dotyczących naszej komunikacji z nim oraz uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące praktyk ochrony prywatności.
 

Informacje, które gromadzimy

Informacje przekazywane nam bezpośrednio

Odwiedzając Strony, użytkownik może przekazywać nam bezpośrednio swoje dane personalne, w tym:

 • dane kontaktowe, takie jak nazwisko, tytuł, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail,
 • dane osobowe zawarte w CV oraz inne dane odnoszące się do konkretnych stanowisk, o które się ubiega poprzez nasze strony rekrutacji.  
 • W przypadku ubiegania się o posadę w USA prosimy również o podanie płci, rasy i statusu weterana.  Ustawa o równych możliwościach zatrudnienia wymaga, abyśmy prosili o przekazanie tych informacji, ale użytkownik nie ma obowiązku ich podania.  Podanie tych informacji jest całkowicie dobrowolne, a dane, które poda użytkownik – lub odmowa podania ich – nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
 • Jeśli użytkownik korzysta z zewnętrznego serwisu społecznościowego (np. konta na Facebooku, Google+ lub LinkedIn) do logowania się na Stronach lub komunikowania się z Sealed Air w inny sposób, możemy pobrać imię i nazwisko użytkownika oraz inne informacje z owego konta. Na przykład, na naszych stronach rekrutacji użytkownik może zalogować się poprzez profil na portalu społecznościowym lub wypełnić (za pośrednictwem naszego dostawcy usług internetowych iCIMS) dynamiczne podanie o pracę, które będzie na bieżąco aktualizowane o dane z konta społecznościowego. (Bieżące udostępnianie danych można zatrzymać z ekranu ustawień konta społecznościowego.)

Informacje gromadzone automatycznie

Podczas korzystania przez użytkownika z naszych Stron, my oraz strony trzecie gromadzimy pewne informacje w sposób automatyczny, stosując technologie takie jak pliki cookies, rejestry serwerów czy sygnalizatory sieciowe.

Cookies to niewielkie pliki, które strony i serwery pocztowe zapisują na komputerze użytkownika lub innym połączonym z Internetem urządzeniu, pozwalające identyfikować przeglądarkę lub urządzenie użytkownika oraz przechowywać informacje i ustawienia. Przeglądarka może dostarczyć informacje na temat powiadamiania o otrzymywaniu konkretnych rodzajów plików cookies oraz ograniczania, wyłączania i usuwania wybranych plików tego typu. Należy jednak pamiętać, że bez pewnych plików cookies korzystanie z niektórych funkcji Stron może być niemożliwe.  Na przykład możemy korzystać z pewnych kluczowych plików cookies, by pomagać użytkownikowi w nawigacji na Stronie lub podczas wypełniania niektórych formularzy.  Zablokowanie lub usunięcie tych plików cookies przed ich normalną datą wygaśnięcia może spowodować problemy.

Nasze serwery internetowe mogą zapisywać informacje, takie jak typ urządzenia i system operacyjny użytkownika, rodzaj przeglądarki, domenę, identyfikator urządzenia i inne ustawienia systemowe, a także język systemu oraz kraj i strefę czasową, w której znajduje się urządzenie. Rejestry serwera mogą również zapisywać takie informacje jak adres strony, z której użytkownik przeszedł na naszą Stronę, czy adres IP urządzenia, którym użytkownik łączy się z Internetem.

W celu kontrolowania, które serwery umieszczają i korzystają z plików cookies i zbierają informacje automatycznie, możemy na naszych Stronach umieszczać znaczniki, zwane sygnalizatorami, które pozwalają nam śledzić działania odwiedzających naszą Stronę.  Podobną technologię możemy wykorzystywać w naszych e-mailach, co umożliwia nam umieszczanie i korzystanie z plików cookies oraz daje nam informacje na temat tego, czy użytkownik otrzymał e-mail, czy wiadomość została otwarta lub czy użytkownik kliknął na którykolwiek z odnośników w e-mailu.

Na naszych Stronach korzystamy z zewnętrznych usług analitycznych, np. tych oferowanych przez Google Analytics. Dostawcy ci wykorzystują pliki cookies, sygnalizatory i inne technologie, by pomóc nam analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszych Stron. Informacje gromadzone przez te technologie (w tym adres IP użytkownika) udostępniane są bezpośrednio tym dostawcom, którzy wykorzystują je przy ocenie korzystania ze Stron przez użytkownika.

Dane dotyczące działań użytkownika na Stronach mogą być gromadzone w celu dostarczania materiałów reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika przez inne strony i usługi internetowe. Pobieranie danych do tych celów można wyłączyć. Bierzemy udział w usługach reklamowych zarządzanych przez strony trzecie.  Usługi reklamowe mogą śledzić aktywność użytkownika w Internecie poprzez automatyczne gromadzenie danych, w tym metodami opisanymi powyżej, i mogą korzystać z tych informacji, by wyświetlać reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika lub oparte na poprzednich wizytach na naszych Stronach.  My oraz dostawcy zewnętrzni możemy używać plików cookies własnych oraz zewnętrznych osobno lub łącznie, jak również innych zautomatyzowanych środków oraz danych zgromadzonych tym sposobem oraz pochodzących z innych źródeł, aby (i) informować, optymalizować i dostarczać reklamy (w tym te oparte o wcześniejsze wizyty na Stronach) oraz (ii) zbierać dane na temat odbioru naszych reklam, innych zastosowań usług reklamowych, oraz prowadzić interakcję z owym odbiorem i usługami (w tym analizować sposób, w jaki połączone są z wizytami na naszych Stronach).  Więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach, w tym instrukcje, jak wypisać się z niektórych takich programów, można znaleźć tutaj.   

Jak korzystamy z zebranych informacji

Informacje o użytkowniku, które gromadzimy podczas wizyt na Stronach, wykorzystujemy do różnych celów, w tym do:

 • weryfikacji tożsamości użytkownika; 
 • przetwarzania, oceny i odpowiadania na prośby, pytania i wnioski użytkownika; 
 • tworzenia i zarządzania kontami użytkownika oraz związanej z nimi komunikacji; 
 • przekazywania użytkownikowi wiadomości marketingowych; 
 • prowadzenia, oceniania oraz usprawniania naszego biznesu (w tym opracowywania nowych produktów i usług, zarządzania komunikacją, prowadzenia badań rynku i analizy danych, określania i zarządzania efektywnością reklam i marketingu, analizowania i dostosowywania naszych produktów, usług, Stron oraz komunikacji, administracji Stron, a także prowadzenia działań księgowych, audytowych, rachunkowych, pojednawczych oraz zbioru); 
 • przetwarzania składanych przez użytkownika aplikacji i kontaktowania się z nim w związku z potencjalnym zatrudnieniem; 
 • ochrony i zapobiegania oszustwom, nieautoryzowanym transakcjom, roszczeniom i innym zobowiązaniom oraz zarządzania jakością i ekspozycją na ryzyko; 
 • spełniania i egzekwowania stosownych wymogów prawnych, norm branżowych oraz naszych polityk i regulaminów, takich jak Warunki Użytkowania
   

Udostępnianie informacji

Możemy udostępniać gromadzone przez nas na Stronach dane osobowe naszym dostawcom usług, którzy działają w naszym imieniu.  Możemy również udostępniać pewne dane naszym wspólnikom i partnerom marketingowym w celach opisanych w niniejszym dokumencie, w tym do ich celów marketingowych.  Możemy udostępniać dane naszym autoryzowanym dystrybutorom w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikiem odnośnie do jego próśb lub w celu informowania go o nowych działaniach. 

Działając w zgodzie z obowiązującym prawem, możemy udostępniać informacje o użytkowniku (i) jeżeli wymaga tego od nas prawo, przepisy lub postępowanie sądowe, takie jak wezwanie do przedstawienia dokumentów; (ii) w odpowiedzi na prośbę ze strony jednostek rządowych, takich jak organy ścigania; (iii) jeżeli ujawnienie tych danych konieczne jest w celu zapobiegnięcia szkodom i stratom fizycznym i materialnym; lub (iv) w związku z postępowaniem śledczym w sprawie podejrzenia działalności niezgodnej z prawem.  

Zastrzegamy sobie również prawo do przekazania informacji o użytkowniku w razie sprzedaży lub przekazania naszej działalności, jej części lub aktywów (np. w związku z restrukturyzacją, rozwiązaniem spółki czy likwidacją) lub podjęcia kroków w ramach przygotowań do takiej transakcji.  

Strony trzecie mogą gromadzić identyfikowalne dane osobiste na temat aktywności użytkownika w Internecie podczas korzystania z naszych i innych Stron.  Na przykład zewnętrzni dostawcy pewnych elementów i narzędzi na naszych Stronach (takich jak wbudowane powiadomienia z serwisów Twitter i Facebook, komentarze z serwisu DISQUS bądź inne sieci społecznościowe, za pomocą których możliwe jest logowanie się na Stronach lub udostępnianie nam informacji) mogą gromadzić dane osobiste bezpośrednio od użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z owych narzędzi i elementów.  Wykorzystanie informacji przez owych dostawców regulują ich własne polityki prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.  Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez tych dostawców, które nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności.

Transfer danych

Możemy dokonywać transferu gromadzonych danych na temat użytkownika do lokalizacji na terenie USA i krajów innych niż ten, z którego pochodziły informacje.  Kraje te mogą posiadać inne prawa dotyczące ochrony danych niż kraj, w którym dane były pierwotnie dostarczone.  Dokonując międzynarodowego transferu danych użytkownika, chronimy te dane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności i zgodnie z odnośnym prawem.
 

Wybory użytkownika

Jeśli użytkownik chce zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe lub preferencje dotyczące subskrypcji, może skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji Nasze dane kontaktowe.  Niektóre Strony umożliwiają wprowadzanie tych zmian bezpośrednio poprzez zalogowanie się na konto.  Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości promocyjnych, klikając na stosowny odnośnik w dowolnej otrzymanej od nas wiadomości promocyjnej. 

Zależnie od obowiązującego w kraju użytkownika prawa dotyczącego ochrony danych, może mieć on prawo wglądu w dane na jego temat, jakimi dysponujemy.  Ponadto, jeśli użytkownik uważa, że dane te są nieprawdziwe, może zgodnie z prawem wymagać od nas wprowadzenia poprawek do owych danych.  Aby złożyć taką prośbę lub wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu przez nas informacji na temat użytkownika bądź wycofać zgodę na ich przetwarzanie (zgodnie z prawem obowiązującym w niektórych krajach), należy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji Nasze dane kontaktowe.

Jak chronimy informacje osobiste

Stosujemy różne administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobistych gromadzonych za pośrednictwem Stron.  Bezpieczeństwo tych informacji jest dla nas ważne, lecz mimo starań nie możemy obiecywać, że nasz program ochrony wyeliminuje każde zagrożenie bezpieczeństwa danych.  Prosimy użytkowników o zadbanie o bezpieczeństwo ze swojej strony, chroniąc dane logowania oraz hasło i powiadamiając nas o wszelkich nieupoważnionych działaniach względem konta.
 

Odnośniki do innych stron

Nasze Strony zawierają linki do innych witryn internetowych w celu ułatwienia nawigacji oraz dostępu do informacji. Witryny te mogą należeć do firm niepowiązanych z Sealed Air. Strony, do których prowadzą odnośniki, mogą posiadać własną politykę prywatności, z którą radzimy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron niepowiązanych z nami, użytkowanie tych stron ani ich praktyki dotyczące ochrony prywatności.

Aktualizacja naszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być od czasu do czasu uaktualniania bez powiadamiania o tym użytkowników, aby odzwierciedlać praktykę firmy względem prywatności oraz obowiązujące prawo.  W celu powiadomienia użytkowników o zmianach, nowe wersje będą opublikowane na Stronach. Data ostatniej aktualizacji znajduje się w nagłówku dokumentu.

Nasze dane kontaktowe

Pytania i komentarze dotyczące niniejszej Polityki Prywatności oraz prośby o aktualizację posiadanych przez nas informacji na temat użytkowników i ich preferencji należy przesyłać, korzystając z następujących danych:

Sealed Air
(Attn: Executive Director, Digital Marketing)
200 Riverfront Boulevard
Elmwood Park, NJ 07407  
contact.us@sealedair.com