Firma Sealed Air Corporation znana jest z etycznego prowadzenia biznesu. Trzeba przy tym pamiętać, że nieustannie dajemy świadectwo naszej uczciwości.  Każdy z naszych pracowników, zarówno zatrudniony w macierzystej Firmie, jak i w spółkach zależnych na całym świecie, jest odpowiedzialny za podtrzymanie tej nieposzlakowanej opinii.

Oczekujemy, że każdy pracownik będzie podzielał wartości Firmy i jej spojrzenie na etykę biznesu, a co za tym idzie zachowywał się w sposób adekwatny dla prezentowanych przez firmę wysokich standardów etycznych. Żaden pracownik zajmujący kierownicze stanowisko nie ma prawa nakazać podwładnym zachowań, które naruszałyby zasady etyczne Firmy. 

Każda osoba zatrudniona w Sealed Air powinna przestrzegać prawa, ale nasze standardy etyczne to więcej niż tylko przestrzeganie prawa. Żadna lista reguł nie zastąpi stosowania przez naszych pracowników zasad podstawowej moralności, przyzwoitości oraz wysokich standardów etycznych i przestrzegania prawa. Jeżeli pracownik ma wątpliwości w kwestii tego, czy konkretne działania mieszczą się w przyjętych przez firmę ramach, powinien zadać sobie następujące pytanie: Czy jeśli to wydarzenie zostanie w pełni upublicznione to czy zarówno firma jak i ja będę się z tym czuł dobrze z moralnego, etycznego i prawnego punktu widzenia? Twierdząca odpowiedź oznacza, że to działanie jest najprawdopodobniej zgodne z filozofią firmy. Odpowiedź przecząca wskazuje, że dane działanie powinno zostać poddane uważnej ocenie przez przełożonych pracownika oraz przez Dział Prawny firmy, zanim zostanie podjęte. 

Jako Firma wierzymy, że komunikacja i zgłaszanie naruszeń odgrywają istotną rolę w podtrzymywaniu wysokich standardów etycznych postępowania i zmniejszają ryzyko zarówno dla Firmy, jak i pracowników, dyrektorów czy akcjonariuszy, że jakiekolwiek działanie będzie sprzeczne z etosem firmy. Jeśli jesteś świadkiem sytuacji, która wydaje się być niezgodna z Kodeksem postępowania, lub przełożony lub manager nakazuje Ci postąpić w sposób niezgodny z Kodeksem postępowania, należy zgłosić tę kwestię do odpowiedniego przełożonego lub managera. Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana w wyniku takiego zgłoszenia lub będziesz się czuć niekomfortowo, omawiając sprawę z przełożonym lub managerem, skorzystaj z informacji kontaktowych zawartych na końcu niniejszego Kodeksu postępowania.

Jako Firma zajmiemy się wtedy zbadaniem tej sprawy i jeśli stwierdzimy, że jakiekolwiek działania naruszają Kodeks postępowania, podejmiemy stosowne kroki. Jesteśmy zdeterminowani chronić odpowiedzialnych pracowników, którzy zgłaszają naruszenia Kodeksu postępowania, przed represjami i zemstą. Z drugiej strony, pracownik, który bierze udział w naruszaniu Kodeksu postępowania firmy, narusza go lub przekazuje nieprawdziwe zgłoszenia naruszeń, musi liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi, łącznie z możliwością utraty pracy. 

Niniejsze wytyczne opisują pewną część sytuacji, które mogą mieć miejsce, i nie wyczerpują one tematu w żadnym stopniu. Wytyczne mają zastosowanie na całym świecie, zarówno dla Sealed Air Corporation jak i dla wszystkich spółek zależnych. Od czasu do czasu Firma może zdecydować się na wyjaśnienie pewnych szczególnych zagadnień w oddzielnym oświadczeniu i przyjąć dodatkowe lub zmienione wytyczne w tym zakresie. Pracownicy Sealed Air, którzy prowadzą transakcje międzynarodowe, muszą przestrzegać obowiązującego prawa oraz Kodeksu postępowania. W sytuacji gdy postanowienia Kodeksu postępowania są sprzeczne z obowiązującym prawem, wtedy prawo ma znaczenie rozstrzygające. 

Wszystkie działania pracowników Sealed Air mają jako ostateczny cel zadowolenie klienta, pozostając w zgodzie z Kodeksem postępowania firmy. Nasz rozwój i bezpieczeństwo, zarówno w wymiarze firmowym, jak i indywidualnym, zależy od naszej zdolności właściwego zaspokajania potrzeb naszych klientów.

Oczekujemy, że każdy z pośród naszych pracowników będzie nie tylko podtrzymywać, ale również aktywnie promować, wysokie standardy profesjonalizmu w swoich działaniach oraz relacjach z innymi pracownikami, dostawcami, klientami, akcjonariuszami oraz innymi osobami, z którymi ma do czynienia Firma.

Zgodnie z naszymi standardami, oczekuje się, że pracownicy będą traktować się nawzajem z szacunkiem i godnością. Obowiązek traktowania współpracowników z szacunkiem i godnością powinien być szczególnie istotny dla tych spośród pracowników Firmy, którzy mają wpływ na stabilność zatrudnienia, wynagrodzenia, promocje lub szeroko rozumianą karierę innych pracowników. Odpowiedzialność ta obejmuje m.in. unikanie dyskryminacji i molestowania na tle płci, rasy, religii, wierzeń, pochodzenia, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności lub innych cech.

Doceniamy różnorodność i integrację w ramach naszej międzynarodowej organizacji. Doceniamy zaangażowanie każdego z naszych pracowników. Staramy się rozwijać jak najpełniej potencjał i kreatywność kadry i wykorzystywać jej energię poprzez tworzenie środowiska pracy, które pozwala na samorealizację.

Sealed Air jest Pracodawcą zapewniającym Równość Szans. Jako kontrahent rządu USA musimy posiadać i przestrzegać zasad Firmowego Programu Afirmacyjnego. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy Sealed Air odpowiedzialni lub mający wpływ na przyjmowanie, promowanie i szeroko rozumiane kariery w Firmie będą wspierać politykę równych szans i program afirmacyjny firmy.

Kładziemy nacisk na szczerość i uczciwość w relacjach zarówno pomiędzy pracownikami, jak również podczas kontaktów z klientami. Oczekujemy, że pracownicy będą uczciwi w kontaktach z innymi. Wszelkie informacje udzielane zarówno wewnątrz Firmy, jak i do użytku zewnętrznego (dla klientów, dostawców, instytucji finansowych, agencji rządowych i innych organizacji i/lub osób które mają prawo i potrzebę uzyskania informacji), powinny być prawdziwe, adekwatne i nie wprowadzać w błąd w żaden sposób, a jednocześnie nie powinny być ujawniane informacje, które nie są przeznaczone do ujawnienia na zewnątrz Firmy.

Firma bazuje na spójności i kompletności zapisów w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych, płaceniu i otrzymywaniu płatności oraz udostępnianiu informacji i raportów akcjonariuszom, agencjom rządowym oraz innym zainteresowanym. W związku z tym konieczne jest, aby wszystkie dane były kompletne i adekwatne. Pracownicy zobowiązani są do niepodawania nieprawdziwych lub mylnych informacji w raportach i zapisach przeznaczonych dla Firmy, klientów i osób trzecich.

Nasze produkty i usługi będą oferowane na podstawie wartości, która przedstawiają, Firma zaś będzie prowadzić silną, ale uczciwą, konkurencję na obsługiwanych rynkach. Nasi konkurenci mogą oczekiwać od nas tyle samo szacunku, co my od nich. Sealed Air nie zawrze żadnej umowy ani ustaleń, które byłyby sprzeczne z prawem ani też nie będzie brać udziału w żadnych nielegalnych działaniach wspólnie z konkurencją bądź kimkolwiek innym.

Pracownicy firmy nie będą korzystać z nieodpowiednich lub niezgodnych z prawem metod zdobywania informacji o konkurencji. Firma nie będzie też zachęcać pracowników lub potencjalnych pracowników do ujawniania informacji poufnych, do których mieli dostęp w ramach współpracy z innymi firmami.

Firma Sealed Air jest oddana bezpieczeństwu pracy i pracowników, promuje bezpieczeństwo projektowania i użytkowania i dbania o produkty oraz przestrzeganie prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym oczekuje, że każdy pracownik firmy będzie mieć to na uwadze, wywiązując się ze swoich zadań.

W związku ze współpracą z rządem USA oraz innymi instytucjami rządowymi, standardy obowiązujące Sealed Air są wyższe niż normalne standardy dla transakcji komercyjnych. Oczekuje się więc, że pracownicy odpowiedzialni za współpracę z tymi instytucjami zaznajomią się z odpowiednimi przepisami prawa i będą ich przestrzegać. Niestosowanie się do wyżej wymienionych przepisów może skutkować nie tylko odpowiedzialnością dyscyplinarną pracownika, ale również odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Podczas pełnienia obowiązków służbowych pracownicy mogą mieć dostęp do informacji poufnych dotyczących innych pracowników, takich jak informacje pojawiające się w podaniach o pracę, informacje na temat zarobków lub inne informacje poufne dotyczące pracowników. Wszyscy pracownicy mający dostęp do takich danych muszą traktować je jako ściśle poufne oraz wykorzystywać je tylko we właściwym celu i udostępniać je tylko osobom, które muszą je znać.

Narzędzia, sprzęt, pomieszczenia i inne zasoby, podobnie jak jej know-how, technologia, produkty i formuły, informacje o rynku i plany biznesowe, są cennymi zasobami firmy. W związku z tym obowiązkiem każdego pracownika Firmy jest dbanie o zasoby Firmy i poufne informacje biznesowe i ochrona ich oraz pilnowanie, aby nie zostały niewłaściwie wykorzystane lub udostępnione osobom z zewnątrz w jakikolwiek sposób, który mógłby szkodzić interesom firmy.

Pracownicy Sealed Air nie mogą przedkładać swoich interesów ponad interes Firmy. Nawet samo wrażenie takiego konfliktu może zagrozić reputacji pracownika i/lub Firmy. Dlatego też Sealed Air zachęca pracowników do omawiania potencjalnych konfliktów interesów ze swoimi kierownikami lub przełożonymi lub z Działem Prawnym Firmy. Wiele z pośród tego typu konfliktów można rozwiązać w sposób akceptowalny dla obu stron.

Wiele sytuacji może stanowić lub stwarzać wrażenie potencjalnego konfliktu interesów. Poniżej wymieniono kilka przykładów obejmujących działania pracownika (lub jego najbliższej rodziny): 

 • wejście Firmy w interakcje biznesowe z bliskimi lub przyjaciółmi pracownika;
 • wykorzystanie informacji niejawnych pochodzących z Firmy, od klienta lub dostawcy dla osobistej korzyści pracownika, jego rodziny lub przyjaciół (łącznie z transakcjami dotyczącymi papierów wartościowych przeprowadzonymi na podstawie tych informacji); 
 • wykorzystanie interesu finansowego lub istotnej pozycji wobec konkurenta, dostawcy lub klienta;
 • lub uzyskanie pożyczki, gwarancji lub innej korzyści osobistej od stron trzecich w związku z pozycją pracownika w Firmie. 

Oczekuje się, że pracownicy będą dbać o interesy Firmy zawsze, gdy będą mieli taką możliwość. Pracownicy nie będą konkurować lub przygotowywać się do konkurowania z Firmą podczas pracy dla niej. Pracownikom nie wolno jest wykorzystywać do własnych celów okoliczności, które powstały dzięki wykorzystaniu własności, informacji lub pozycji w Firmie, ani też wykorzystywać własności, informacji lub pozycji w Firmie do własnych celów chyba że uzyskają na to, odpowiednio wcześniej, wyraźną zgodę kierownictwa.

Pracownicy Selaed Air mogą gościć klientów, dostawców lub inne osoby, jak również mogą być goszczeni przez takie osoby w zakresie, jaki jest przyjęty i niezbędny do prowadzenia biznesu i zbieżny z polityką firmy. Jednakże nie mogą oni być goszczeni przez funkcjonariuszy rządowych USA i innych krajów, chyba że prawo wyraźnie na to pozwala.

Sealed Air wymaga, aby pracownicy w pełni przestrzegali amerykańskiego prawa antykorupcyjnego i podobnych praw w innych krajach. Jednocześnie zabrania się pracownikom składania ofert łapówek lub nielegalnych prowizji w celu zaskarbienia sobie przychylności klientów, dostawców, urzędników w kraju i za granicą i innych osób. Zasada ta obejmuje również składanie takich ofert przez pośredników. Pracownik, który znajdzie się w sytuacji, w której oczekuje się od niego zapłaty, która może być uznana za łapówkę, nielegalną prowizję lub opłatę, powinien skonsultować się z przełożonym i Działem Prawnym przed podjęciem jakichkolwiek działań ze względu na wysoki stopień skomplikowania tego obszaru prawa.

W szczególności w prawie amerykańskim przestępstwem jest bezpośrednie i pośrednie, w tym z użyciem pośrednika, płacenie lub oferowanie zapłaty w formie pieniędzy, prezentów lub innych rzeczy wartościowych, urzędnikom zagranicznym, partiom politycznym lub ich kandydatom celem wpłynięcia na jakiekolwiek oficjalne działanie lub brak działania, lub przekonanie osoby lub instytucji do wpłynięcia na decyzję obcego rządu lub urzędu w celu uzyskania lub utrzymania korzyści biznesowych W wielu innych krajach, w których Firma prowadzi działalność, obowiązuje podobne prawo. Pomimo że firma nie zachęca do tego ze względu na to, że może to powodować niewłaściwe wrażenie, skromne napiwki i wyrazy wdzięczności dla obcych urzędników, których rola jest z natury ministerialna lub urzędowa, mogą być dawane, jednakże tylko w sytuacji, gdy nie naruszają one lokalnego prawa oraz gdy są one wyłącznie wyrazem wdzięczności za działania podjęte przez daną osobę, a nie jako próba nakłonienia danej osoby do podjęcia działań. Wszystkie wydatki tego typu należy jasno określać i podawać w wydatkach Firmy.

Przyjmowanie podarunków od dostawców, klientów lub innych osób, z którymi Firma ma relacje biznesowe, może powodować konflikt interesów lub sprawiać wrażenie niestosowności. W związku z tym pracownicy Sealed Air nie powinni akceptować żadnych opłat pieniężnych od osób, które mają jakiekolwiek relacje biznesowe z Firmą. Zezwala się jednakże na przyjmowanie rozsądnych prezentów niepieniężnych o wartości symbolicznej lub nominalnej od firmy lub osoby, która ma lub mogła mieć relacje biznesowe z Firmą, pod warunkiem że prezenty te nie są i nie mogłyby być uznane za łapówkę, nielegalną prowizję lub inną formę zapłaty.

Firma, bez względu na lokalizację, nie wspiera żadnych działań politycznych. Jednakże zachęca ona pracowników do korzystania z indywidualnych praw oraz aktywności w polityce lokalnej i krajowej.

Jednocześnie przypomina się, że kupowanie lub sprzedawanie akcji Sealed Air na podstawie informacji innych niż publicznie dostępne stanowi naruszenie prawa USA.

Polityką Firmy jest przestrzeganie praw, które mają wpływ na sposób prowadzenia naszej działalności. Obowiązkiem każdego pracownika jest znajomość przepisów prawa, które mają wpływ na jego pracę, pomaganie Firmie w przestrzeganiu tegoż prawa oraz zasięganie rady kierownika, przełożonego lub Działu Prawnego w sytuacji, w której nie ma pewności co do obowiązywania określonych przepisów.

Dział Prawny Sealed Air doradza Firmie w kwestiach związanych z przepisami prawa, które mogą mieć wpływ na prowadzenie biznesu przez Firmę. Oczekuje się, że pracownicy, którzy kontaktują się z Działem Prawnym, dostarczą mu wszelkich faktów pozwalających na prawidłowe doradzenie Firmie w kwestiach, w których zasięgnięto porady prawnej. Jeżeli na podstawie tych faktów Dział Prawny stwierdzi, że proponowane działania są sprzeczne z prawem, dyskusyjne lub niespójne z Kodeksem postępowania, pracownik, któremu zostanie wydana taka opinia, ma obowiązek się do niej zastosować i poinformować o niej przełożonego. Niedotrzymanie niniejszego postanowienia lub jakichkolwiek innych postanowień Kodeksu postępowania może narazić pracownika na odpowiedzialność dyscyplinarną, łącznie z ryzykiem utraty pracy, a niekiedy również osobistą odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Niniejszy Kodeks postępowania dotyczy wszystkich pracowników Firmy, łącznie z pracownikami spółek zależnych, ich kierownictwem i dyrektorami. Członkowie Zarządu Firmy często ponoszą znaczną odpowiedzialność wobec innych firm. W niektórych przypadkach firmy te są klientami lub dostawcami Firmy. Nie uważa się za konflikt interesów, jeśli są one znane Firmie i Zarząd potwierdzi, że nie wpływają one na niezależność decyzyjną dyrektorów ani nie powodują konfliktu interesów w żaden inny sposób. Celem uniknięcia konfliktów interesów, oczekuje się, że dyrektorzy poinformują pozostałych członków Zarządu o swoich osobistych zobowiązaniach mogących mieć wpływ na jakąkolwiek transakcję, którą zajmuje się Zarząd, oraz że powstrzymają się od wyrażania swojej opinii i brania udziału w podejmowaniu decyzji w wypadku wystąpienia potencjalnego konfliktu pomiędzy ich interesem a interesem Firmy. Uchylenie Kodeksu postępowania wobec dowolnego kierownika lub dyrektora może zostać dokonane wyłącznie przez Zarząd lub Radę Nadzorczą. Uchylenia lub wyjątki wobec kierowników lub dyrektorów mogą być wydane tylko w wyjątkowych sytuacjach przed podjęciem działań i zostaną one ujawnione akcjonariuszom zgodnie z wymogami prawa i giełdy.

Wytyczne Firmy i przepisy federalne zabraniają udzielania pożyczek kierownikom i dyrektorom Firmy.

Oddzielny Kodeks Etyczny dla Dyrektorów Finansowych wyjaśnia dodatkowe wymagania etyczne wobec osób zajmujących te stanowiska. 

Firma Sealed Air jest przekonana, że może liczyć na wszystkich pracowników, kierowników i dyrektorów w zakresie dbania o nieskazitelną reputację Firmy.

Jerome A. Peribere
prezes i dyrektor Generalny

 

Obawy dotyczące działań lub okoliczności, które wydają się być sprzeczne z Kodeksem postępowania, należy zgłaszać w następujący sposób:

 • Omówić sprawę z przełożonym lub kierownikiem.
 • Jeśli to nie rozwiązuje sprawy lub pracownik nie chce o niej rozmawiać z kierownikiem lub przełożonym, może skonsultować się z:
  • innym kierownikiem lub przełożonym;
  • pracownikiem Działu Prawnego;
  • pracownikiem Działu HR.

Jeśli sprawa nadal nie została rozstrzygnięta lub pracownik nie czuje się komfortowo, konsultując ją z kimkolwiek z powyższej listy, możliwe jest skontaktowanie się z firmową infolinią Integrity Line, nadzorowaną przez firmę zewnętrzną, celem zgłoszenia sprawy, jeśli prawo na to pozwala. 

Z infolinią Integrity Line można skonsultować się w następujący sposób:

 • telefonicznie: 1-888-760-3137
  Pracownicy poza USA i Kanadą powinni najpierw wybrać numer dostępowy do sieci AT&T w kraju, a następnie poprosić operatora o połączenie z wyżej wymienionym numerem. Bezpośrednie numery dostępowe do sieci AT&T dostępne są w internecie na stronie: http://www.business.att.com/bt/access.jsp
 • przez internet: https://integrityline.sealedair.com
 • pocztą tradycyjną: Integrity Line, PMB 3767 | 13950 Ballantyne Corporate Place, Suite 300 | Charlotte, NC 28277

Jeśli sprawa dotyczy spraw księgowych lub audytowych, można się skontaktować również z Komisją Audytową Zarządu:

 • pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: auditcommittee@sealedair.com
 • pocztą tradycyjną pod adresem:
  • Audit Committee
   c/o Corporate Secretary
   Sealed Air Corporation
   200 Riverfront Boulevard
   Elmwood Park, New Jersey 07407 (USA)

Wszystkie wątpliwości można też kierować do Jerome A. Peribere'a, prezesa i dyrektora generalnego Sealed Air Corporation, pod adresem: 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407 (USA).

Data edycji: marzec 2013